Izvēlne
BiznesamProjektu saskaņošana un atļaujas

Projektu saskaņošana un atļaujas

 

 • Lattelecom saskaņo projektus un topogrāfiskos plānus. Lattelecom veic savu komunikāciju izvietojuma atbilstības pārbaudi topogrāfiskajos materiālos un iesniegtajos projektos.

 • Lattelecom sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus pēc ārējo klientu (fizisku vai juridisku personu) pieprasījuma.

 • Lattelecom uzrāda telekomunikāciju apgrūtinājumus īpašumiem (zemei un ēkām). Nosaka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju, apgrūtinājumi klasificējami kategorijās, klasēs, grupās un apakšgrupās: aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem (aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju, aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu, aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru jūras kabeļu līniju, aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm, utt.).

 • Lattelecom izsniedz pasūtītājiem (fiziskām vai juridiskām personām), kā arī viņu pilnvarotām personām, tai skaitā projektēšanas organizācijām, informāciju par esošajiem Lattelecom tīkliem, saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

 • Lattelecom pēc saņemtā pieprasījuma izsniedz atzinumus iesniegšanai Būvvaldēs par celtniecības objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā.

 • Rakšanas atļaujas un rakšanas darbu uzraudzība. Pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Būvniecības likumu nepieciešams vērsties pie Lattelecom, lai precizētu elektronisko sakaru tīkla komunikāciju atrašanās vietu. Tas darāms arī gadījumos, kad projekts ir bijis saskaņots, bet darbi tiek uzsākti ar 1 mēneša novēlošanos, jo šajā laika posmā situācija varbūt mainījusies.

Tehnisko noteikumu izsniegšana

 

Lattelecom izskata kolektīvā pieteikuma iesniegumus par tīkla izbūves un pakalpojumu ierīkošanas vajadzībām.

Lattelecom izsniedz tehniskos noteikumus par Lattelecom elektronisko sakaru tīkliem. Tehniskie noteikumi ir dokuments, kurā Lattelecom - savas kompetences robežās nosaka konkrētas prasības attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu aizsardzību un pieslēgšanos tiem, to pilnveidošanu vai pārvietošanu.

 • Lai pieprasītu tehniskos noteikumus, ir jāiesniedz aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa kopā ar pielikumiem (MS Office, .dwg, .dgn, .tif, .jpg, .pdf). Šie dokumenti ir jānosūta uz e-pasta adresi tehniskie.noteikumi@lattelecom.lv (iesūtītie e-pasta pieprasījumi nedrīkst pārsniegt 10 MB), e-vēstules nosaukumā norādot objekta adresi.

 • Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti (uz norādīto e-pastu) saskaņā ar pieteikuma veidlapā un tās pielikumos norādīto informāciju 20 dienu laikā.

 • Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam zvanīt attiecīgā reģiona kontaktpersonai.

Kolektīvais pieteikums

 

Lattelecom izskata kolektīvā pieteikuma iesniegumus par tīkla izbūves un pakalpojumu ierīkošanas vajadzībām.

Iesniegšanas nosacījumi:

 • Pieteikums no daudzdzīvokļu mājas (ēka, kurā ir 4 un vairāk dzīvokļi) - interesentu (parakstu) skaitam jābūt 51% no kopējā ēkas dzīvokļu skaita.

 • Pieteikums no individuālo māju apbūves teritorijas iedzīvotājiem – (apdzīvota savrupmāju vai rindu māju apbūve, kurā ir ne mazāk kā 8 apbūvēti zemesgabali) - interesentu (parakstu) skaitam jābūt ne mazāk kā 8.

 Kolektīvā pieteikuma veidlapa

Objekta pārvaldnieka vai apsaimniekotāja pieteikums

 

Lattelecom piedāvā sadarbību optiskā tīkla izbūvē un elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu:

 • Biroja un tirdzniecības centriem;

 • Daudzdzīvokļu namiem;

 • Privātmāju ciematiem. 

Mērķauditorija:

 • Ēku apsaimniekotāji un/vai īpašnieki;

 • Projektu attīstītāji

Ja mājas pārvaldniekam vai apsaimniekotājam ir interese veikt objekta tīkla izbūves izpēti/izbūvi, aicinām aizpildīt un atsūtīt pārvaldnieka/īpašnieka pieteikuma veidlapu.

 Pārvaldnieka, īpašnieka pieteikuma veidlapa