Izvēlne
BiznesamBūvniecība, saskaņošana

Būvniecības procesu saskaņošana

 

Topogrāfiju saskaņošana. Topogrāfiskajos plānos Lattelecom izskata un saskaņo savu inženiertīklu esamību un to raksturojošo informāciju.

Prasības iesniedzamo augstas detalizācijas topogrāfisko plānu saskaņošanai: 

 • topogrāfiskais plāns jāsagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • topogrāfiskajā plānā jābūt precīzi attēlotai esošajai Lattelecom elektronisko sakaru tīkla infrastruktūrai;

 • ja mērniekam nav pieejami precīzi dati par esošo Lattelecom elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru, Lattelecom pārstāvji, pēc mērnieka pieprasījuma kopīgi saskaņotā laikā veiks komunikāciju trašu uzrādīšanu nepieciešamo uzmērījumu veikšanai.

Dokumentus saskaņošanai lūdzam iesniegt elektroniski dwg vai dgn datņu formātā. 

Tehnisko noteikumu izsniegšana. Lattelecom pēc pieprasījuma izsniedz tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, ja iecerētā būvniecība skar Lattelecom elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslu, paredz elektronisko sakaru tīkla šķērsošanu vai pieslēgšanos pie tā. Tehniskie noteikumi ir dokuments, kur Lattelecom savas kompetences robežās nosaka konkrētas prasības attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu aizsardzību, pieslēgšanos tiem, to pilnveidošanu vai pārvietošanu.

Lielgabarīta kravas – noteikumus lūdzam pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms kravas pārvadājuma, norādot pieteikumā kravas augstumu, platumu, detalizētu maršrutu (atzīmētu kartē) un pārvadāšanas grafiku. 

Projektu saskaņošana. Lattelecom saskaņo projektu risinājumus, apstiprinot, ka projektā ievērotas iepriekš definētās Lattelecom noteiktās tehniskās prasības. Lattelecom izsniedz projektu izstrādes nosacījumus, saskaņo teritoriju attīstības un zemes ierīcības plānus.

Dokumentus saskaņošanai lūdzam iesniegt elektroniski dwg vai dgn datņu formātā.

Atzinumu izsniegšana. Lattelecom pēc saņemtā pieprasījuma, izsniedz atzinumus iesniegšanai būvvaldēs par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā - objekta atbilstību Lattelecom izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

 

Tīkla uzraudzība

 

Publiskā elektronisko sakaru tīkla esamība vai neesamība nekustamajā īpašumā. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. pantu, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, projektēšanas organizācijām, pasūtītājiem (fiziskām vai juridiskām personām), kā arī viņu pilnvarotajām personām, tiek izsniegta informācija par Lattelecom tīklu esamību, vai neesamību nekustamajā īpašumā.

Rakšanas, darbu atļaujasPirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas tīkla aizsargjoslā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Būvniecības likumu, Elektronisko sakaru likumu, Lattelecom izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem un būvprojekta saskaņojuma nosacījumiem, darbu veicējam pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas tīkla aizsargjoslā nepieciešams vērsties pie Lattelecom, lai izņemtu rakšanas darbu atļauju darbu uzsākšanai tīkla aizsargjoslā un pirms rakšanas darbu uzsākšanas precizētu elektronisko sakaru tīkla atrašanās vietu.

Ja rakšanas darbu laikā tiek atsegts neuzrādīts kabelis vai caurule, pārtraukt darbus un izsaukt Lattelecom pārstāvi zvanot 177 vai 67000177.

Darbu veikšanas laikā jāievēro normatīvo aktu, Lattelecom izdoto tehnisko noteikumu, būvprojekta saskaņojuma un izsniegtās darbu veikšanas atļaujas prasības. Darbu uzraudzības laikā - Lattelecom pārstāvja izteiktos norādījumus un prasības.

Komunikāciju uzrādīšana citu inženiertīklu avāriju seku novērsējiem. Pirms avārijas seku novēršanas darbu uzsākšanas Lattelecom tīkla aizsargjoslā, avāriju seku novērsējiem jāsazinās ar Lattelecom, avārijas darbu atļaujas saņemšanai un Lattelecom tīklu uzrādīšanai avārijas novēršanas vietā.

Tīkla uzraudzības tiesiskais regulējums

 

Veicot būvdarbus tīkla aizsargjoslā, jāievēro Aizsargjoslu likums.

Par tīkla aizsardzības prasību pārkāpšanu var tikt piemērots Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 148. pantā, kā arī Krimināllikuma 288. pantā paredzētais sods.

Saskaņā ar Civillikuma un Būvniecības likuma 19. panta astoto daļu, būvniecības procesa dalībniekam ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā atlīdzināt citiem būvniecības procesa dalībniekiem un trešajām personām tos zaudējumus, kurus tas nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību. Šādā gadījumā Lattelecom uzturēs zaudējuma atlīdzināšanas prasību, t.sk. zaudējuma prasījuma tiesības nododot arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem.

Lattelecom, konstatējot elektronisko sakaru tīkla aizsardzības prasību pārkāpumu, elektronisko sakaru tīklu bojājumu, vai tā darbības traucējumu, saskaņā ar Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumu 47. un 50. punktu, iesniegs prasību attiecīgajai kompetences pārbaudes iestādei, izvērtēt atbildīgo būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumus būvdarbu veikšanas laikā.


external link symbol  Elektronisko sakaru likums

external link symbol  Aizsargjoslu likums

external link symbol  Būvniecības likums

external link symbol  Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi

external link symbol  Krimināllikums

external link symbol  Civillikums

external link symbol  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Tīkla uzraudzības pakalpojumi

 

Tīkla uzraudzības pieprasījumus iespējams iesniegt elektroniskajā pieprasījumu sistēmā jeb tīkla uzraudzības e-vidē. Situācijās, kad tas nav izdarāms elektroniski- iespējama pieprasījumu iesniegšana un izskatīšana klātienē pieņemšanas vietās.

* Šos noteikumus nepiemēro realizējamiem projektiem, kuriem ir būtiska ietekme uz esošo SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu. Projektiem ar būtisku ietekmi uz SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu, rīkojumā minētie SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi tiek sniegti uz pušu atsevišķu vienošanās pamata.

Elektronisko sakaru tīkla uzraudzības pakalpojumi un tarifi* (visās pieņemšanas vietās un elektroniski sākot ar 01.01.2019.)

Tīkla uzraudzības pakalpojumsViena pieprasījuma pakalpojuma izpilde
standarta izskatīšana e-vidēpaātrināta izskatīšana e-vidē, vai izskatīšana klātienē
   Tarifs bez PVNTarifs ar PVN (21%)
Būvprojekta saskaņošana - piekrišana būvprojekta risinājumiem, apstiprinot, ka būvprojektā ievērotas visas tehnisko noteikumu prasības30 dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Tehnisko noteikumu (prasību) sagatavošana un izsniegšana20 dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un projektu izstrādes nosacījumu, saskaņojumu, atzinumu izsniegšana15 darba dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Topogrāfiskajā plānā inženierkomunikāciju raksturojošās informācijas un esamības saskaņošana15 darba dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Atzinuma izsniegšana par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību izsniegtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām10 darba dienu laikāBezmaksas1-5 darba dienu laikā26 EUR31,46 EUR
Darbu veikšanas atļaujas (rakšanas atļaujas) sagatavošana un izsniegšana darbu veikšanai elektronisko sakaru tīkla aizsardzības zonā3 darba dienu laikāBezmaksas3 darba dienu laikāBezmaksasBezmaksas
Darbinieka konsultācija (1 cilv./h)
(pieejama tikai klātienē)
26 EUR (bez PVN) / 31,46 EUR (ar 21% PVN)
Tīklu uzraudzības pārstāvja pieaicināšana rakšanas darbu objektos - darbu veikšanas atļaujā noteiktajos gadījumos, ārpus darba laika vai brīvdienās (1 cilv./h)
(darba laiks - darba dienās 8:00 - 17:00)
52 EUR (bez PVN) / 62,92 EUR (ar 21% PVN)

 

 Kā samaksāt, ja izvelēts maksas pakalpojums?

 

E-vidē

 • Norēķins ar maksājuma karti tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmā.

 • Ievadot darījumu ir izvēlne - standarta izskatīšana, paātrināta izskatīšana vai klātienes maksas pakalpojums.

 • Izvēloties maksas pakalpojumu pieprasījuma izskatīšanā, pieprasījums tiek izskatīts pēc apmaksas reģistrācijas.

 • Norēķins ar maksājuma karti ir ātrākais veids, kā apmaksāt izvēli.

 

Klātienē

 • Norēķins ar maksājuma karti tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmā (uz vietas).

 • Maksājums komercbankā ar darbinieka izsniegtu avansa rēķinu. Tas tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, kā arī tiek nosūtīts uz klienta profilā norādīto e-pastu. Pēc rēķina apmaksas klients iesniedz apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju Lattelecom pārstāvim.

 

kartes

Pieprasījumi e-vidē

 

Esam izveidojuši tīkla uzraudzības pieprasījumu sistēmu- nepieciešamo pieprasījumu iespējams iesniegt ātri un ērti, jebkurā laikā, no jebkuras vietas.

 

uzraugiv2

 

Sistēmas lietotāja konta izveidošana. Lai lietotu sistēmu un izmantotu tās priekšrocības, klientam (fiziskai personai) jāizveido sistēmas lietotāja konts. Tas ir ātri un ērti izdarāms patstāvīgi.

Ērtai klienta identifikācijai, sistēmai ir piesaistīti populārāko internetbanku autorizācijas moduļi.

Lietotāja konts nodrošina datu aizsardzību un to, ka sistēmu var lietot tikai identificēts un autorizējies lietotājs. Lietotāja kontā klientam jānorāda savs e-pasts, kas kalpo kā lietotājvārds sistēmā - uz to tiek sūtīti pieprasījumu statusu paziņojumi un komentāri.

Autorizācijas dati nav nododami citām personām, veicot pieprasījumus no juridisko personu vārda, jāatceras pievienot dokumentu pakai pilnvarojums.

Ērtībai lietotāja profilā iespējams saglabāt pastāvīgi pārstāvētās juridiskās u.c. personas.

Sistēmas lietotāja konta rediģēšana, vai dzēšana. Lietotāja konta rediģēšanai, vai dzēšanai nepieciešams sazināties ar projekta administratoru, aizpildot kontaktformu.

Izvēloties dzēst savu lietotāja kontu no sistēmas, jāatceras, ka lietotājam izveidotie pieprasījumi nebūs vairs pieejami, ja tie nav kopīgoti ar citu lietotāju.

Pieprasījumu iesniegšana. Pēc autorizācijas sistēmā klientam ir pieejama sākumlapa ar Lattelecom tīkla uzraudzības saistītajiem pieprasījumiem - klientam ir jāizvēlas nepieciešamais pēc tēmas, jāaizpilda, jāpievieno nepieciešamie pielikumi un jāiesniedz, spiežot pogu Izveidot. Pieprasījumus iespējams kopīgot starp vairākiem sistēmas lietotājiem. Pieprasījuma izveides laikā iesniedzējam ir pieejama papildus informācija par noformēšanu.

Pieprasījumu atbilžu saņemšana. Atbildes uz pieprasījumiem atrodamas sistēmas sadaļā Pieprasījumi → Mani pieprasījumi. Klientu ērtībām ir izveidota apziņošanas sistēma, kas nosūtīs paziņojumu uz e-pastu, ja pieprasījums ir atrisināts, noraidīts vai nepieciešams kāds precizējums.

Sadarbībā ar eparaksts.lv, Lattelecom izsniedz elektroniski parakstītus dokumentus. Izsniegtā saskaņojuma gadījumā parakstītā EDOC (arhīva) dokumentā ir saskaņojuma versijas un pavadvēstules datnes.

Tehniskās prasības. Pilnvērtīgai sistēmas lietošanai, klienta datorā jābūt atbilstošai interneta pārlūkprogrammai (iesakām Google Chrome ne vecāku par 40.0.2214 versiju).

Tehniska rakstura jautājumiem par e-vides sistēmu aizpildi kontaktformu.


external link symbol  Pamācības video par e-parakstu un e-dokumentu.

external link symbol  Privātuma politika

Saskaņošana klātienē

 

 • Topogrāfiju, plānu, projektu saskaņošana, tehnisko noteikumu, atzinumu izsniegšana un konsultācijas klātienē ir maksas pakalpojumi.

 • Rakšanas darbu un avārijas novēršanas darbu atļaujas tiek izsniegtas bez maksas. Vairāk skatīt sadaļā Tīkla uzraudzības pakalpojumi.

 

Inspektoru kontaktus, apkalpošanas teritorijas, pieņemšanas laikus un vietas skatīt interaktīvajā kartē.

Lattelecom tīkla pārvietošana vai izbūve objektā

 

Ja vēlies izbūvēt savā īpašumā interneta tīklu, tad aizpildi pieteikumu:

  Kolektīvā pieteikuma veidlapa

  Pārvaldnieka, īpašnieka pieteikuma veidlapa

 

Ja vēlies pārvietot savā īpašumā esošu Lattelecom tīkla infrastruktūras elementu, tad nepieciešams tīkla pārvietošanas pieprasījums un tam pievienotie dokumenti:

 • rakstisks pieprasījums ar pamatojumu,

 • zemes robežu plāna kopija,

 • īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.

Adresāts: lattelecom@lattelecom.lv

 

Ja esi pamanījis nekārtības, vai bojājumus Lattelecom tīkla infrastruktūrā (bojāts stabs, izrakts kabelis, vai nogāzies sadales skapis), tad nekavējoties zvani uz info-tālruni 177; 67000177 un piesaki atsauksmi.